porno hikaye köylü türbanlıyı fena siktim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Arkadaşlar  merhaba.??r? ?d?n?d? ?turuy?du, ben?e g?z??nte?te. ?um?rte?? erkenden ?şler?m? b?t?rd?m ve e?r?n?n b?n? ?ür?r?z?n? mer?kl? beklemeye b?şl?d?m. ?kş?m? d?ğru e?r? m?ny? ?çt? ve y?n?nd? kuzen?n?de get?rm?ş, ??mde b?rb?rler?n? t?tm?n etmeye, ben?mde y?zd?kl?r?ml? ?nl?r? ??kmem? ??ted?ler. ? gün herke? def?l?r?? b?ş?ld?.? k?d?r güzeld? k? y?r?n tekr?r ede?ek d?e ?kş?m gözüme uyku g?rmed? ?det?. ??z?r günü ???t 13.00 g?b? buluşm?k ?ç?n r?ndevul?şt?k. ?en e?r?y? y?ne kuzen?yle ber?ber ??kmen?n h?y?l?yle ?f??? ?çt?m. ??l?nd? ??z?r günler? h?ç ç?l?şm?y?z ?m? ? gün kudurmuştum ?det? hemen gelmek ??ted?m. ??r?l?r? beklerken bende h?k?yeler? ?kuy?r?k ?zm?şt?m k? k??? ç?ld?. ? gün ?f??e k?m?e gelmezd?, çünkü h?ft???nl?r? he? k???l? ?lurdu. Ü?tel?k ?rd? ?lduğumu b?len de y?ktu. ?en ?ek ?ld?r?ş etmed?m ? ?n, n???l?? g?der d?e düşündüm. S?nr? tekr?r ç?ld?, ??n?rlenm?şt?m ?m? k???y? ?çm?m?y? k?r?rl?yd?m. ??l ??r?rl? ç?lm?y? dev?m ed?n?e ?öylenerek k?lkt?m ve sex hikayeleri k???y? ?çt?m. ? ?n beyn?mde ş?mşekler ç?kt? ??nk?. ??r?yl? kuzen? Sel?n k?rş?md? duruy?l?rd?. Ü?tel?k ?k???ndede bey?z b?rer m?n? etek,?ltl?r?nd? bey?z d?z ü?tüne k?d?r ç?zmeler ve gögü?ler?n?n ?r???n? ?ç?kt? b?r?k?n b?d?ler. ?en ş?şk?nl?ğ?m? ?t?m?m?şken e?r? b?z? ?çer? d?vet etmeye?ekm???n ded?. ?uyrun t?b? g?r?n ded?m ve k???y? k???tt?m. ?nl?r ?çer? yürürlerken k?f?md? b? ?ürü ??ru v?rd?, ?turm?d?n ben ??ze b?şeler h?z?rl?y?y?m d?e mutf?ğ? geç?? k?hve maltepe escort h?z?rl?m?y? b?şl?d?m. ?u ?r?d? düşünerek ş?şk?nl?ğ?m? d? ?t?b?le?ekt?m. ?ur?y? n???l geleb?ld?ler d?e düşünürken, e?r?y? ön?ek? k?nuşm?l?r?md? ?dre??m? verd?ğ?m? h?t?rl?d?m. ?m? y?nede bunu ??dd?ye ?l?? y?n?m? geleb?le?eğ?n? h?ç düşünmem?şt?m. Escort Diyarbakır.??hveler? k?z?rl?y?? düşünürken e?r?n?n geld?ğ?n? f?rk etmed?m. ??e öle d?ld?n,memnun ?lm?d?nm? d?e ??rdu.??rden kend?me geld?m,y?k memnun ?lm?m? d??l,??de?e beklem?y?dum böle b?şey,ç?k ş?ş?rd?m ded?m.??n?m? y?kl?ş?? el?n? ??nt?l?numun üzer?ne ?t?r?k ben? ?kş?m?y? b?şl?d? ve kul?ğ?m? neden ş?ş?rm?ş ben?m k???m ded?ğ? ?nd? bütün erkekl?k duygul?r?m k?b?rd? ?det?. ?rt?k ?l???kl?r? düşünmek yer?ne t?d?n? ç?k?rm?y? k?r?r verm?şt?m. ??r? dud?kl?r?m? b?ynumu ö?erek ben? ?kş?rken,önümde u?ul?? eğ?ld? ve fermu?r?m? ?ç?r?k ??k?m? d?ş?r? ç?k?rd?. D?l?yle etr?f?n? ???e ??l?tt?kt?n ??nr? t?m?m?n? ?ğz?n? ?l?? ??k?m? büyük b? ?şt?hl? y?l?m?y? b?şl?d?. ? ??r?d? ?el?n mutf?ğ?n k?????nd? bel?rd?, sikiş hikayesi k?hve m?l???m? verd?n?z d?yerek gülerken ?üzülerek y?n?m? geld? ve dud?kl?r?m? y???şt?. ?det? dud?kl?r?m? k???rt?y?r d?l?n? ?ğz?m?n ?ç?nde gezd?r?y?rdu. ?l?m? k?lç?l?r?n? ?tt?m ve k?lç?l?r?n? y???ş?n bey?z m?n? teğ?n üzer?nden götünü ?vuçl?m?y? ?kş?m?y? b?şl?d?m.Sel?n?n eteğ?n? bel?ne d?ğru ??y?r?rken e?r?d? el?yle kuzen?n?n ?m?n? ?kş?m?y? b?şl?d?. S?l?m e?r?n?n ?ğz?nd? ?det? pendik escort dev g?b? ?ldu, ?el?n de k?lç?l?r?n? ?yn?t?r?k ben? ö?üy?rdu.Sel?n? ??ç?nd?n tut?r?k ?ş?ğ?y? b??t?rd?m. İk? kuzen dud?kl?r?n? b?rleşt?rm?ş, bende dud?kl?r?n?n ?r???n? ??k?y?rdum. ??tl?m?k üzereyd?m ?rt?k,?şt?hl? ?k???de ??k?m? y?l?y?rdu. S?nr? e?r? k?lkt? ve ?el?n ??k?m? y?l?rken d?m?ld? ???e,e?r?d? ?rk???n? geç?? ?el?n?n eteğ?n? z?rl?d? ?l?? bel?ne ??y?rd? ve götünü d?l?yle ??l?tm?y?, k?lç?l?r?n? ???rm?y? b?şl?d?. Sel?n?n ??çl?r?nd?n çekerek ?ğz?n? ??m??l?rken e?r?n?nd? b?ş?n? ?el?n?n k?lç?l?r?n? b??t?r?y?rdum.??r? ?el?n?n göt del?ğ?n? ?y??e ??l?t?r?k ben?m ?ç?n h?z?rl?y?rdu. Sel?n? k?lund?n tut?r?k k?ld?rd?m ve ?en?n götünü ??rç?l?m?k ??t?y?rum ded?m,?el?nde ??rç?l? k???m ben?m ne duruy?r?un ?rt?k ded?. Sel?n? hemen ?r?d? mutf?k tezg?h?n? d?ğru d?m?lt?? ??k?m? götüne ?ürtmeye b?şl?d?m. ??lç?l?r?n? ??ğ? ??l? ??ll?y?r?k ??k ben? erkeğ?m d?y?rdu. ??r?d? ?y?ğ? k?lk?? ?rk?m? geçt? ve ben?m b?ynumu ö?ü? y?l?rken ?el?n? k?lç?l?r?nd?n tut?r?k b?n? d?ğru çek?y?rdu.İk???de h?l? üzer?n? ç?k?rm?m?şt? ?m? bu ben? d?h? d? ?zd?r?y?rdu. Sel?n?n götüne ben?m 22l?ğ? d?y?d?m ve b??t?rm?y? b?şl?d?m. ???d?ğ? bell?yd? ?m? durm?k ??tem?y?rdum. ?el?nden çekerek h?zl? kökled?m götüne. Der?n b? ç?ğl?k ?tt?. Üzer?ne eğ?l?? b?ş?n? yuk?r? çev?rd?m ve dud?kl?r?n? ö?tükten ??nr? tekr?r d?ğrul?r?k ??çl?r?n? el?me d?l?d?m ve h?zl? ??ç?nd?n ger?ye çekt?m. kartal escort ???yl? ç?ğl?kl?r ?t?y?rdu. ??r?d? kuzen?n?n götünü d?h? ?? ??kmem ?ç?n ?rk?md?n b?n? ??r?lm?ş,kuzen?n?n k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru çekerek d?h? der?nlere ??km?m? y?rd?m?? ?luy?rdu. ??zl? ??km?y? b?şl?d?m ?el?ne, ç?ğl?kl?r?n? tut?m?z ?lmuştu,zevkle ?nl?y?rdu ve y?lv?r?r?m d?h? h?zl?,d?h? h?zl? ??k ben?, h?yv?n?m, k???m ben?m d?ye y?lv?r?y?rdu. Sel?n? ?y??e ??kt?m ve götüne ?k?t???kken kend?m? ger? çekt?m ve e?r?d? eğ?lerek ??k?m? ?ğz?n? ?ld?. V?lk?n g?b? ?ğz?n? ??tl?m?y? ve ?k?tm?y? b?şl?d?m, he???n? y?l?y?? yuttu. S?k?m? ?ğz?nd?n ç?k?rm?d?n y?l?m?y? dev?m ett?,  b? ?üre ??nr? ben?mk? tekr?r ??nl?nd?. ?rt?k e?r?n?nd? h?kk?n? vere?ekt?m. ?nud? ?r?d? d?m?lt?? ?m?n? ??k?m? ?ürtmeye b?şl?d?m ?rk?d?n. ??n?y?rum h?yv?n ??k ?rt?k ben?,??k b?n? d?y?rdu. ?m?n? h?zl? kökled?m. Sel?nde ?y?ğ? k?lkm?ş dud?kl?r?m? y?l?y?? emerken kuzen?n?n götüne t?k?tl?r ?t?y?rdu.?u e?r?y? d?h?d? kudurtmuştu,kend?n? h?zl? ??k?me d?ğru b??t?rm?y?,kend? kend?n? ??kt?rmeye b?şl?d?.??d?? gelmeler?m?z ?y??e h?zl?n?n?? e?r?n?n ?m?n? b?ş?l???kken kend?m? ger? çekt?m ?m? e?r? k?lç?l?r?n? b?n? d?ğru ??k??? b??t?rd? ve ?ç?me ?k?t he???n?,d?ldur del?ğ?m? dey?n?e d?y?n???k gü?üm k?lm?d? ve ?ç?nde v?lk?n g?b? ??tl?m?y?,?m?n?n ?ç?ne ?tt?rm?y? b?şl?d?m.??r?yl? ?el?n? ? gün y?kl?ş?k 4 ???t k?d?r ??kt?m.S?nr? ?k???de üzer?n? düzelterek um?r?m bunu en k??? z?m?nd? tekr?rl?r?z d?yerek ?t?g?r? g?tmek ?ç?n ç?km?y? h?z?rl?nd?l?r.?en?mde ?ş?m b?tt?ğ? ?ç?n ?nl?r? ?t?g?r? b?r?k?b?le?eğ?m? ?öyled?m ve y?l? ç?kt?k.?r?b?m?n ??ml?r?nd? ??y?h f?ltre ?lduğund?n ?çer? görünmüy?rdu ve ?el?n y?n?md? ?tururken,eğ?lerek ??k?m? ç?k?rd? ve y?l?m?y? b?şl?d?.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın